یکی از بزرگترین عواملی که در یک برنامه می تواند خطر ساز باشد عدم تناسب توان فنی نفرات با ‏یکدیگر است. در
چنین حالتی اگر فرد قوی گروه دچار حادثه شود بقیه نفرات تیم دچار مشکل ‏جدی خواهند شد.

در بسیاری از حوادث کوهستان بعد از سانحه دیدن نفر قوی تر تیم سایر نفرات تیم بیشتر در معرض ‏خطر قرار می گیرند. مطالعه آماری حوادث کوهنوردی نیز بر این امر صحه گذاشته است .‏

احتمالات خطر را بسنجید
– باید قبل از هر صعود فنی احتمالات خطر در آن سنجیده شود و راهکاری های امداد به خوبی برای ‏نفرات برنامه ( به یک نفر چه جندین نفر ) توجیه شود.‏
– بهتر است همواره یک سری ابزار یا یک کیسه امداد فنی جدا از لوازم صعود در دسترس تیم باشد تا در ‏صورت بروز خطر و اتفاق از آن استفاده شود. یا هر نفر کرده حداقل یک سری ابزار جهت امداد بهمراه ‏داشته باشد.‏

نفرات تیم؛ بهترین گزینه برای امداد رسانی

در صورت بروز حادثه نفرات خود تیم سریعترین گزینه برای برپایی و ‏راهبرد امداد هستند. بنابراین آشنایی نفرات با تکنیک های شخصی امداد، رها سازی، بالاکشی جزو مهم ترین مسایلی ‏هستند که کوهنوردان در صعود های فنی و در حقیقت قبل از آن باید فرا گیرند.‏

این موارد را بخاطر بسپارید

· داشتن نقشه و آماده سازی

· تشخیص دادن مراحل کار

· در نظر گرفتن قانون مهم ایمنی اول برای امدادگر بعد سایرین و مصدوم

·آشنایی با کمک های اولیه

·انتخاب بهترین راهکار

·همانگونه که برای هر صعود نیاز به برنامه ریزی و تمرین می باشد، باید در کنار برنامه های تمرینی ‏برنامه هایی در کنار تمرین برای آشنایی با خطرات و چگونگی مقابله با آن در نظر گرفت